ADOMÁNYOZÁS

 • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
 • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
 • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Közérdekű adatok

A Társaság hivatalos neve, székhelye és elérhetőségei
 • Név: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely és levelezési cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
 • telefonszám: 06 (1) 896 6344
 • elektronikus levélcím: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
 • honlap: hungaryhelps.gov.hu
A Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv felett tulajdonosi joggyakorló szerv meghatározott adatai
A Társaság vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Kovács Péter

Sántha Orsolya

Dr.Schifter-Kiss Virág

Zelei Péter

Bokor Attila Károly

Czagány Éva

Díjazás

Archív 3

Archív 2

Archív

A közzétételi egység legutóbbi módosításának időpontja: 2023. 09. 08.

Felügyelőbizottsági tagok
Dr. Bathó György Géza, FB elnök

Dr. Pálvölgyi Ákos Mátyás, FB tag

Dr. Szamosi Ferenc, FB tag

Díjazás

Archív

A Társaság által végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az igény tudomásra jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja (Info tv. 29. §)

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Személyesen a Társaság székhelyén (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-16.30 óra között, pénteken 9-13.30 között.

Írásban: postai úton a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. címen keresztül vagy elektronikus e-mail címre: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Jogorvoslat:

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.: 16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes személy, szervezeti egység, személy:

Dr. Schifter-Kiss Virág jogi igazagtó

Jogi Igazgatóság

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

gdpr@hungaryhelps.gov.hu

 

 

A Társaság cégjegyzésre jogosult tagjai

Önálló cégjegyzésre jogosultak

Kovács Péter

Díjazás

Másokkal együtt cégjegyzésre jogosultak

Sántha Orsolya
Zelei Péter
Dr. Schifter-Kiss Virág
Czagány Éva
Dublinszki Mónika

 

Díjazás

A Társaság bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagjai

Önállóan bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Kovács Péter

Díjazás

Archív 2

Archív

Másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Dublinszki Mónika
Sántha Orsolya
Török Józsefné
Zelei Péter
Dr. Schifter-Kiss Virág

 

Vonatkozó jogszabályok listája
 • a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény
 • a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló <2009. évi CXXII. törvény
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a Hungary Helps Programról szóló 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
 • a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról szóló 3/2017. (XI. 10.) MK rendelet
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

A közzétételi egység legutóbbi módosításának időpontja: 2023. 04. 01.

Jogszabályok
Törvényességi felügyelet
A Társaság törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  mellett – közhasznú jogállására tekintettel – a Fővárosi Ügyészség látja el.
Szervezeti struktúra
A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások, adományok kedvezményezettjeinek nevére, az adomány céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
Az Ügynökség részére juttatott adományok és támogatások éves összege

A Társaság megalakulása óta fogad természetes személyektől és jogi személyektől magánadományokat:

 • 2022. évben 3.019.057 HUF, 40.868,52 EUR és 3.127,81 USD értékű magánadomány érkezett;
 • 2021. évben 2.792.093 HUF, 5.485,14 EUR és 6.292,81 USD értékű magánadomány érkezett;
 • 2020. évben 3.443.000 HUF, 200 EUR és 0 USD értékű magánadomány érkezett;
 • 2019. évben 27.636.838 HUF, 0 EUR és 0 USD értékű magánadomány érkezett. 
651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
06 (1) 896 6344
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-140251
Adószám: 26705231-2-41

Adományozási bankszámla:

HUF
10023002-00358152-01010026 SWIFT: HUSTHUHB Magyar Államkincstár IBAN: HU98 1002 3002 0035 8152 0101 0026

MBH Bank
SWIFT: MKKBHUHB
USD
IBAN: HU49 1030 0002 1354 3564 0001 4017
EUR
IBAN: HU28 1030 0002 1354 3564 0001 4880