Közérdekű adatok

 

A Társaság hivatalos neve, székhelye és elérhetőségei
  • Név: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely és levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.
  • telefonszám: 06 (1) 896 6344
  • elektronikus levélcím: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
  • honlap: hungaryhelps.gov.hu
A Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv felett tulajdonosi joggyakorló szerv meghatározott adatai
A Társaság vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Kovács-Pifka Péter

06 (1) 8962490

peter.kovacs-pifka@hungaryhelps.gov.hu

Vezérigazgató

 

Horváth Béla

06 (1) 8960587

bela.horvath@hungaryhelps.gov.hu

Gazdasági és Szolgáltatási Igazgató

 

Díjazás

Archív

Felügyelőbizottsági tagok

Boér Zoltán, FB elnök

Dr. Dancs Ferenc, FB tag

Dr. Szamosi Ferenc, FB tag

Díjazás

Archív

A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs releváns adat

A Társaság által végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs releváns adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

A közérdekűadat-megismerési igények megválaszolását a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek alapján végzi.

Az igények benyújthatók a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói Titkársága részére:

1016 Budapest, Naphegy tér 1., telefon: 06 (1) 896 6344, E-mail: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

A Társaság cégjegyzésre jogosult tagjai

Önálló cégjegyzésre jogosultak

Kovács-Pifka Péter

Díjazás

Archív

Másokkal együtt cégjegyzésre jogosultak

Horváth Béla

Dr. Gyarmati Mariann

Milaj Elisabeta

Díjazás

Archív

A Társaság bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagjai

Önállóan bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Kovács-Pifka Péter

Díjazás

Archív

Másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Horváth Béla

Giday Zoltán

Kocsis Zsuzsanna

dr. Gyarmati Mariann

Díjazás

Archív

Vonatkozó jogszabályok listája
Jogszabályok
Törvényességi felügyelet

A Társaság törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  mellett – közhasznú jogállására tekintettel – a Fővárosi Ügyészség látja el.

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások, adományok kedvezményezettjeinek nevére, az adomány céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Jelenleg nincs releváns adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

Közbeszerzési információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1016 Budapest, Naphegy tér 1.
06 (1) 896 6344
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-140251
Adószám: 26705231-2-41

Adományozási bankszámla:
Erste Bank
SWIFT: GIBAHUHB
HUF
IBAN: HU40-11600006-00000000-85123111
USD
IBAN: HU66 11600006-00000000-85515105
EUR
IBAN: HU65 11600006-00000000-85515026