ADOMÁNYOZÁS

  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Közzététel napja: 2021. május 20.

Frissítve: 2021.május 20.

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 1., cégjegyzékszám: 01-10-041633; (továbbiakban Ügynökség”), mint a www.hungaryhelps.gov.hu honlap (továbbiakban: honlap) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Ügynökség adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Ügynökség, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Ügynökség részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Ügynökség különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit, valamint a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény („HHP tv.”) rendelkezéseit.

 

2. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Ügynökség az adatkezelő, azaz az Ügynökség felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.
Postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
E-mail cím: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
Honlap: www.hungaryhelps.gov.hu

I.Honlapra vonatkozó adatkezelés

3. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Kapcsolatfelvétel

Az Ügynökség a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja gdpr@hungaryhelps.gov.hu e-mailcímre küldött, ez irányú kérésével.

 

5. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Név, e-mailcím Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása


6. Az adatkezelés időtartama

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Az Ügynökség az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 év leteltével törli.

II. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

7. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre a Global Payments Inc. tagja, a Global Payments Europe által működtetett GP webpay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség. A GP webpay történő továbblépéshez azonban az adományozónak elsőként az Ügynökség részére kell a Honlapon keresztül megadnia bizonyos személyes adatokat. Az adatkezelés célja a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása, erre tekintettel ellenőrző rendszerüzenetek küldése, felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése, erre tekintettel az adományozó közvetlen megkeresése.

Banki átutalás

Az Ügynökség a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Ügynökség munkáját.

Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

Az Ügynökség a potenciális támogatói (magánszemélyek és cégek kapcsolattartói) nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mailcím) elektronikusan tárolja. Erre a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján nyílik az Ügynökségnek lehetőség.

 

8. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 A HHP tv. 9. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében a HHP tv. 7. § (3) bekezdés a), c) és e) pontjában megjelölt adományozókkal és adományokkal (azaz belföldi vagy külföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek által teljesített önkéntes befizetésekkel, adományokkal, nemzetközi szervezetektől, intézményektől származó támogatásokkal, adományokkal és egyéb bevételekkel) kapcsolatban – a befizetések és az átutalások ellenőrizhetősége és ezek esetleges visszafizetése érdekében – az Ügynökség a tudomására jutott vagy az adományozó által közölt alábbi adatokat rögzíti:

a) az adományozó nevét,
b) lakcímét vagy székhelyét,
c) az adományozó telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
d) adószámát,
e) a befizetés, átutalás banki adatait, különösen a számlavezető pénzintézet megnevezését, a befizető vagy számlatulajdonos nevét, az adomány összegét, az adományozó közleményét,
f) az adomány felhasználására vonatkozó adományozói utasításokat, valamint
g) az Ügynökség által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő információt.

A fent felsorolt személyes adatokat az Ügynökség 5 évig kezeli.

A fentieken túl az Ügynökség az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

ÜGYNÖKSÉG ÁLTAL KEZELT ADATOK: nem, név, e-mailcím, telefonszám, levelezési cím, születési dátum; A ……

. BEVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) lakcím

Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Név, bankszámlaszám

Magánszemélytől érkező banki átutalás

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Név, e-mailcím, telefonszám, támogatás összege

Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

A GDPR 6. cikk (1) f) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ügynökség jogos érdeke. Érdekmérlegelési teszt elvégzésre került

9. Az adatkezelés időtartama

Bankkártyás fizetés

Ezzel összefüggésben az Ügynökség személyes adatait 8 évig őrzi meg.

Banki átutalás

Ezzel összefüggésben az Ügynökség személyes adatait 8 évig őrzi meg

Potenciális támogatók és inaktív adományozók személyes adatainak tárolása

Ezzel összefüggésben az Ügynökség személyes adatait 8 évig őrzi meg.

III. Közös rendelkezések

10. Adatfeldolgozók

 A bankkártyás adományozási lehetőséget választó adományozók alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt (székhely: 1016 Budapest Naphegy tér 1.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím). Az adattovábbítás célja: felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása, és a felhasználók védelme érdekében végzett freud-monitoring.

 

11. A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

Az Ügynökség az érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól, bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében az Ügynökségjelszó védelmet, vírusirtó szoftvereket használ.

12. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ügynökség kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelés céljai;
– érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek, akikkel a személyes
– adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
– az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
– automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Ügynökség, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

– ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog

Az Ügynökség késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

– már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
– a személyes adatok kezelése jogellenes;
– Ügynökségre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
– amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
– amennyiben az Ügynökség nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

– Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Ügynökség korlátozza személyes adatainak kezelését;
– az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az Ügynökségnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
– Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Ügynökség felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Ügynökség korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

– Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Ügynökség előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ügynökség rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Ügynökség ezt akadályozná.

 Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Ügynökség elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Ügynökség egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Ügynökségünk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím:
 1363 Budapest, Pf. 9.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Ügynökség köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Ügynökség ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.