Kezdőoldal – hun

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

A hungary helps ügynökség

A Hungary Helps Ügynökség (a továbbiakban: Társaság) egy önálló kormányzati ügynökség, mely jótékonysági nonprofit szervezetként biztosítja, hogy a segítség gyorsan és hatékonyan jusson el a bajba jutottakhoz, az üldözött keresztényekhez és más vallási csoportokhoz, illetve a humanitárius katasztrófák áldozataihoz. A Társaság célja, hogy Magyarország a helyben történő, azonnali segítségnyújtással a nemzetközi szintéren meghatározóan járuljon hozzá a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez.

“A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt idehozni”

Ez Magyarország nemzetközi humanitárius erőfeszítéseit összefogó Hungary Helps Program alapelve.

A nemzetközi közösség szolidáris tagjaként, lakossága nagyságához és gazdasági teherbíró képességéhez mérten, korábbi szerepvállalásának megfelelően Magyarország továbbra is aktívan részt kíván venni a nemzetközi fejlesztési együttműködés, valamint a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási erőfeszítésekben.

A gyors és hatékony segítségnyújtás biztosítása érdekében az Országgyűlés indokoltnak látta megalkotni a 2018. évi CXX. törvényt a Hungary Helps Programról. A jogszabály létrehozta a 2019. április 14-én bejegyzett Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, melynek feladata:

 • a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási projektek, adományok, támogatási szerződések előkészítése, a közvetlen, gyors és hatékony segítségnyújtás biztosítása;
 • a támogatási szerződések megkötése, adományozó levelek kiadása az üldözött keresztények és más vallási kisebbségek valamint humanitárius katasztrófák áldozatai számára;
 • támogatások kifizetése;
 • a projektek nyomon követése, megvalósulásának ellenőrzése, beszámoltatás, jelentéstétel és elemzés az átláthatóság és hatékonyság biztosítása érdekében;
 • részvétel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által koordinált nemzetközi fejlesztéspolitika célkitűzéseinek megvalósításában.

A Társaság az együttműködő államok partnerszervezeteivel koordináltan képes a Hungary Helps Program alapelvei mentén segítséget nyújtani, valamint a nyújtott támogatásokat hatékonyan kezelni, célba juttatni és ellenőrizni.

A Társaság feladatkörébe tartozik a forrásbevonás is, ennek megfelelően hatékonyan részt kíván venni a bilaterális és multilaterális támogatási projektek finanszírozásában és lebonyolításában, legyen az akár V4-es, illetve európai uniós vagy más keretben. A Hungary Helps Program egyre növekvő nemzetközi elismertsége és az ahhoz csatlakozni kívánók egyre szélesedő köre miatt fontos, hogy a Társaság fogadja a külső adományokat és támogatásokat, valamint gondoskodik azok projektalapú megvalósításáról.

A program keretében a Társaság által nyújtott humanitárius, újjáépítési, fejlesztési és más támogatások felhasználását rendszeresen a helyszínen ellenőrzi.

Küldetésünk

A Hungary Helps – azaz Magyarország segít – egy 2017-ben indított magyar kormányzati keretprogram, melynek célja, hogy Magyarország – a fejlődő országokban és a különböző válságterületeken folyó – nemzetközi humanitárius segítségnyújtási és fejlesztési tevékenységei közvetlenül és összehangoltan, egységes arculattal valósulhassanak meg.

Célunk

A nemzetközi humanitárius és fejlesztési politika alapvető irányvonalai mellett a Program célja, hogy Hazánk szolidaritását lelkiismeretesen és látható módon fejezze ki a nemzetközi közvélemény felé.

A Program vezetői

A Hungary Helps Program magában foglalja Magyarország teljes humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységét. Lebonyolításában több minisztérium is részt vesz.

A Program missziójának egyik részeként nem hallgathatjuk el azt a népirtást, amely a keresztényeket és más vallási, etnikai kisebbségeket éri ma a világban. A vallásuk miatt ma diszkriminációt szenvedő emberek több mint 50 százaléka, 245 millió ember keresztény. Ez a 21. század egyik legelhallgatottabb tragédiája. Az Open Doors felmérései alapján több mint 4100 keresztényt gyilkoltak meg hitéért 2018-ban. Magyarország az üldözött keresztények és más vallási közösségek segélykiáltó hangjának felerősítésére törekszik a különböző diplomáciai fórumokon és a nemzetközi közvélemény előtt.

A Program alapelvei:

 • a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása és megnevezése;
 • a krízisterületek vallási és etnikai sokszínűségének megőrzése;
 • a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben maradásának támogatása, hozzájárulás a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez;
 • közvetlen és helyben történő segítségnyújtás.

A Hungary Helps Program egyedülállósága abban rejlik, hogy teljes mértékben igazodik a szükséget szenvedők igényeihez. Ennek megfelelően a közösségek képviselői, egyházi vezetői által jóváhagyott célra ad támogatást. Minden esetben mérlegelés tárgya, hogy milyen mértékben segíti elő az adott projekt e közösségek megmaradását a válsággal sújtott területeken. Magyarország közvetlenül a bajba jutottak számára adományozza a humanitárius segítségnyújtásra szánt összeget, nem pedig az átláthatatlan költségekkel operáló, nagy nemzetközi szervezetek projektjeiben való részvételre fordítja azt.

Felhívjuk a világ közvéleményét, kormányainak és nemzetközi szervezeteinek figyelmét, hogy kövessék a magyar példát. Célunk egy nemzetközi koalíció, a nemzetközi összefogás építése.

A Program céljai:

 • a szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek megsegítése,
 • az arra szorulók helyben maradásának támogatása, a szabad vallásgyakorlásuk védelmét előmozdító projekteket támogatása, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási közösségekre,
 • a veszélyeztetett közösségek értékmegőrzésére, helyben maradására, illetve az ezen célokat szolgáló adományok nyújtása humanitárius segítségnyújtás keretében.

2018 decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID), illetve folyamatosan keressük az európai partnereket is. Terveink szerint a Hungary Helps-ből idővel V4 Helps, sőt akár EU Helps is lehet majd. A lengyel-magyar együttműködés már meg is valósult, ugyanis a két ország közösen támogat egy közel-keleti ortodox árvaházat.

Átfogó együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel; az erről szóló keretszerződést 2019. augusztus 28-án írta alá Márki Gábor vezérigazgató és Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója Budapesten.

A világon egyedülálló kezdeményezésként a Kormány 2016-ban megalapította az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, majd 2018-ban kiterjesztette tevékenységét, amikor is az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársággá alakult a Miniszterelnökségen. Az Államtitkárság vezetője Azbej Tristan PhD, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár.

2019 januárjától Dr. Juhász Hajnalka miniszteri biztosként segíti a Programot. Feladata a Hungary Helps Program nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, valamint a nemzetközi stratégiai együttműködés kiépítése a V4 országaival és a humanitárius segítségnyújtásban élen járó országok ügynökségeivel.

2019 áprilisában megalakult a Hungary Helps Ügynökség, melynek jelenlegi vezérigazgatója Kovács-Pifka Péter.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1016 Budapest, Naphegy tér 1.
06 (1) 896 6344
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-140251
Adószám: 26705231-2-41

Adományozási bankszámla:
Erste Bank
SWIFT: GIBAHUHB
HUF
IBAN: HU40-11600006-00000000-85123111
USD
IBAN: HU66 11600006-00000000-85515105
EUR
IBAN: HU65 11600006-00000000-85515026

Közérdekű adatok

A Társaság hivatalos neve, székhelye és elérhetőségei
 • Név: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely és levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.
 • telefonszám: 06 (1) 896 6344
 • elektronikus levélcím: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
 • honlap: hungaryhelps.gov.hu
A Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv felett tulajdonosi joggyakorló szerv meghatározott adatai
A Társaság vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Felügyelőbizottsági tagok
 • Dr. Halasi Tibor Zoltán, FB elnök
 • Dr. Dancs Ferenc, FB tag
 • Dr. Havasi Bertalan, FB tag
A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs releváns adat

A Társaság által végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs releváns adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

A közérdekűadat-megismerési igények megválaszolását a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek alapján végzi.

Az igények benyújthatók a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói Titkársága részére:

1016 Budapest, Naphegy tér 1., telefon: 06 (1) 896 6344, E-mail: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Vonatkozó jogszabályok listája
Jogszabályok
Törvényességi felügyelet

A Társaság törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  mellett – közhasznú jogállására tekintettel – a Fővárosi Ügyészség látja el.

Szervezeti struktúra

Szervezeti felépítés

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások, adományok kedvezményezettjeinek nevére, az adomány céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Jelenleg nincs releváns adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

Közbeszerzési információk

Jelenleg nincs releváns adat

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Hírek, események